Velkommen til OJF

Tornoe Odense Fjord

 

Odense Jagtforening byder alle jægere velkommen i et fælleskab omkring jagt, skydning og uddannelse. Vi tilbyder mange forskelliege aktiviteter som du kan læse meget ere om på disse sider. Syntes du der mangler noget, skal du være velkommen til at kontakte os, så ser vi om vi kan opfylde dit ønske. 

Brænder du for jagt og jagtens sag? I så fald er du mere end velkommen til at træde ind i de aktives rækker. Vi har hårdt brug for ildsjæle af alle slags.

CVR OG KONTO

CVR
35173420

BANK
REG: 0828

KONTO:
0000750972

 

Vedtægter for Odense Jagtforening

 1. Navn og hjemsted
  • 1. Foreningens navn er Odense Jagtforening  
  • 2. Foreningens hjemsted er Odense kommune.

 

 1. Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1.    Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og   går forud for disse vedtægter.

2.2.    Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 1. Formål og opgaver

3.1.    Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund § 2.

3.2.    Foreningens formål er at medvirke til foreningens medlemmers efter- og videreuddannelse inden for områderne natur og jagt.

3.3.    Foreningens formål er at virke alment folkeoplysende i forhold til det omgivende samfunds medlemmer via deltagelse i messer, dyrskuer, byfester m.v. samt egne arrangementer så som vildtsmagning, naturvejledning og kurser m.m.

3.4.    Foreningens formål er at arbejde for at skabe billig adgang til jagt på private og offentlige arealer, såvel som enkeltstående jagter i ind og udland.

3.5.    Foreningens formål er at skabe social sammenhængskraft foreningens medlemmer iblandt ved f.eks. klubaftner, madlavning, fællesspisning, foredrag. Herunder særligt rettet imod ung- og nyjægere samt pensionerede medlemmer.

 1. Optagelse

4.1. Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4.2. Medlemmerne er forpligtet til at forholde sig loyalt over for foreningens formål og virke, herunder underlægge sig bestyrelsens instruktionsbeføjelse i forbindelse med deltagelse i de af foreningen arrangerede jagter og øvrige arrangementer.

4.3. Jagtforeninger, jægerklubber og lignede, hvis virke hovedsageligt knytter sig til Odense kommune er berettiget til at lade sig sammenlægge med Odense Jagtforening, mod at foreningen/klubben lovligt opløser sig selv i henhold til egne vedtægter. Ligeledes er det en forudsætning at foreningens formue overføres til Odense Jagtforening, hvad enten formuen består i penge eller andre aktiver.

4.3.1.   Klubber skal betragtes som udvalg i Odense Jagtforening i bestemmelserne 4.3.3-4.3.7.

4.3.2.   Således optagne foreninger/klubber m.v. er berettiget til at stille med ét bestyrelsesmedlem for hver påbegyndt 50 medlemmer, fraregnet lokale støttemedlemmer, således at en forening med f.eks. 101 medlemmer har ret til 3 bestyrelsespladser.

4.3.3.   Således optagne klubber/foreninger har ret til at danne en klub under Odense Jagtforening med eksisterende aktiviteter. Klubmedlemskab skal være inkluderende, hvor ikke forholdets natur strider imod optagelse af medlemmer. Klubben har pligt til at åbne sine arrangementer for foreningens øvrige medlemmer i det omfang dette ikke gør klubbens arbejde meningsløst. Klubben er i det hele taget forpligtet til at arbejde loyalt og solidarisk for Odense Jagtforenings sag.

4.3.4.   Klubbens ledelse skal til enhver tid indbefatte mindst ét af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

4.3.4.1 Klubbens ledelse skal bestå af mindst to personer.             

4.3.5.   Klubber har ret til at opkræve klubkontingent ud over foreningskontingenter af en størrelse, som maksimalt må udgør 1/3-del af foreningskontingentet.

4.3.6.   Alene klubbens medlemmer kan nedlægge klubben, med mindre klubben ikke overholder foreningens vedtægter og formål, herunder bestemmelserne i nærværende vedtægts pkt. 4.3.3, i hvilket fald klubben kan nedlægges efter generalforsamlingens bestemmelse. Klubbens aktiviteter skal i øvrigt i videst muligt omfang være åbne for foreningens øvrige medlemmer.

4.3.7.   En gang i Odens Jagtforening indlemmede foreninger/klubber kan ikke igen udtræde. Senere udtræden vil følge reglerne i nærværende vedtægts § 5.

 1. Ophør

5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

5.5. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.6. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

 1. Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

 • 3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 1. Ordinær generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. (Efter denne ændring afholdes ordinær generalforsamling første gang i februar måned 2019). Forslag, der    ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller på foreningens egen hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

7.4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.

 1. Generalforsamlingen vælger et antal delegerede til delegeretmødet i Odense        Skydecenter, Kærby, Mose, svarende til det antal pladser foreningen er berettiget til.  
  10. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
  11. Eventuelt.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske pr. postbrev med mindst 1 uges varsel.

 

 1. Afstemninger
  9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  9.2. Hvert medlem har én stemme.

9.3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 1. Bestyrelsen

10.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2. Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 og højst 9 medlemmer, jævnfør dog punkt 10.3. Hvis bestyrelsen på grund af medlemmers udtræden består af færre end 7 medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge nye medlemmer til bestyrelsen, eller at få den ekstraordinære generalforsamlings tilladelse til at fortsætte med færre end 7 medlemmer af bestyrelsen.

          Antallet af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes at være et lige antal + formand, således at det samlede stemmetal til enhver tid er ulige. I tilfælde hvor antallet er lige, er formandens stemme udslagsgivende.

10.3. I det omfang at antallet af bestyrelsesmedlemmer, inkl. formanden, ved sammenlægninger, jfr. 4.3.1, overstiger 9, skal antallet reduceres med 1 medlem pr. efterfølgende år ved hver afholdte generalforsamling, indtil antallet igen udgør 9 inkl. formand.

10.4. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.5. Formand vælges af generalforsamlingen.

10.6. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, kasserer og en sekretær.

10.7. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.9. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.10. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

 

 1. Tegningsret

11.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis         næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 1. Formue og regnskabsår

12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2. Regnskabsåret er kalenderåret. (Efter denne ændring løber første regnskabsperiode fra 1.november 2016 til 31.december 2017).

 

 1. Revision

13.1. De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

 1. Sammenslutning

14.1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

 1. Opløsning

15.1. Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2. Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

16 Ikrafttræden

16.1. Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2016 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.
Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen.

________________________

Dirigent Jørgen Andersen

________________________

Formand Benny Bech-Iwang

________________________

Kasserer Kaj Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer:

Godkendt af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse


Den _ _    / _ _    20_ _

Beretninger

-Læs mere her

Links til sider

Leje af jagtpramme.

-Læs mere her.

Odense Jagtforening i pressen

Copyright © 2017. Odense Jagtforening