Velkommen til OJF

Tornoe Odense Fjord

 

Odense Jagtforening byder alle jægere velkommen i et fælleskab omkring jagt, skydning og uddannelse. Vi tilbyder mange forskelliege aktiviteter som du kan læse meget ere om på disse sider. Syntes du der mangler noget, skal du være velkommen til at kontakte os, så ser vi om vi kan opfylde dit ønske. 

Brænder du for jagt og jagtens sag? I så fald er du mere end velkommen til at træde ind i de aktives rækker. Vi har hårdt brug for ildsjæle af alle slags.

CVR OG KONTO

CVR
35173420

BANK
REG: 0828

KONTO:
0000750972

ODENSE JAGTFORENING

Mødereferat fra Odense Jagtforenings orienteringsmøde den 4/1/2023 på OSC(Odense Skydecenter)

Mødeleder: Arne Larsen

Referent: Arne Larsen

Ekstern deltager: Jurist Mikala Høj Laursen fra DJF(Danmarks Jægerforbund)

Der var indkaldt til mødet for at redde OJF´s ca. 250 medlemmer fra at stå uden en forening i 2023 derfor var det alene OJF’s (Odense Jagtforenings) medlemmer som var indkaldt til mødet. Gamle FFF(Fyns Flugtskydnings Forening)-medlemmer var ikke indkaldt til mødet, grundet at OJF ikke har adgang til en medlemsoversigt for disse og det ville være i strid med reglerne om databeskyttelse at indkalde dem til mødet.

Arne indledte med at rose den siddende bestyrelse i OJSF(Odense Jagt- og Skytteforening) for deres indsats omkring drift og vedligeholdelse af OSC i det forgangne år og håbede de ville fortsætte i 2023 under den konstellation, man nu kunne blive enige om.

Arne lagde op til, om man kunne blive enige om en løsningsmodel så fusionen mellem FFF, OJF og OSC kunne godkendes af DJF(Danmarks Jægerforbund). Dermed ville den fusionerede forening OJSF kunne blive ved med at eksistere og stå for driften af OSC. Til inspiration kunne der evt. kigges på den model Strandager Jagtforening bruger i forbindelse med drift af deres skydebane. På nuværende tidspunkt kan den fusionerede forenings vedtægter ikke godkendes af DJF, hvilket gør at OJF ikke kan indgå i fusionen.

Mikala fra DJF fremlagde følgende muligheder for, at vedtægterne for OJSF kunne godkendes af DJF:

Mulighed 1:

• Alle FFF/SKV-skytterne kunne blive enten støttemedlemmer eller ordinære medlemmer i OJSF. Derved ville OJSF bestå af både flugtskytter og jægere, og være en forening med ca. 330 medlemmer. Foreningen ville drive OSC med 1 bestyrelse og evt. en række nedsatte udvalg.

o Støttemedlemskab koster kr. 112/år og giver alene adgang til foreningen egne aktiviteter, men uden stemmeret på foreningens generalforsamling og mulighed for at blive valgt til bestyrelsen. Støttemedlemmer må ikke være jagttegnsberettiget eller have indløst jagttegn.

o Et ordinære medlemskab koster kr. 820/år (679 kr. hvis bladet Jæger frameldes i fysisk form) dermed opnås stemmeret på foreningens generalforsamling, mulighed for at blive valgt til bestyrelsen og adgang til alle DJF’s aktiviteter og møder m.v.

• Casper Vråmark, som er formand for den OJSF som ikke kan godkendes, var til stede på mødet. Casper er ikke medlem af OJF, men ivrig flugtskytte og derfor havde han kendskab til FFF/SKV-skytternes interesser. Casper kunne med sikkerhed sige, at FFF/SKV-skytterne ikke ville være med til at være støttemedlemmer eller ordinært medlemmer i DJF i den fusionerede forening. De ønskede ikke at stå uden for indflydelse i egen forening eller betale fuldt medlemskab til DJF. Dog kunne Casper ikke oplyse, hvor mange af de ca. 80 FFF/SKV-skytter, som ikke ønskede at være støttemedlem eller ordinært medlem af OJSF.

Mulighed 2:

• De FFF/SKV-skytterne som ønsker det kunne enten blive støttemedlemmer eller ordinært medlemmer i DJF. De FFF/SKV- skytter, som ønsker at blive en del af den fusionerede forening ville indgå i den store forening med mere end 300 medlemmer

o Støttemedlemskab koster kr. 112/år og giver alene adgang til foreningen egne aktiviteter, men uden stemmeret på foreningens generalforsamling og mulighed for at blive valgt til bestyrelsen. Støttemedlemmer må ikke være jagttegnsberettiget eller have indløst jagttegn.

o Et ordinære medlemskab koster kr. 820/år (679 kr. hvis bladet Jæger frameldes i fysisk form) dermed opnås stemmeret på foreningens generalforsamling, mulighed for at blive valgt til bestyrelsen og adgang til alle DJF’s aktiviteter og møder m.v.

• De FFF/SKV-skytterne som ikke ønsker at blive enten støttemedlem eller ordinære medlem og dermed en del af OJSF kunne oprette en selvstændig forening alene for FFF/SKV-skytter.

• OSJF vil helt klart være den største af de to foreninger med mere end 300 medlemmer, derfor vil det være naturligt, at den driver OSC. Foreningen, der alene består af FFF/SKVskytter vil kunne udføre deres aktivitet ved at leje/låne OSC af OSJF.

Konklusionen blev, at den indgåede fusion ikke kan gennemføres med OJF, da vedtægterne ikke kunne godkendes i DJF med den nuværende ordlyd. FFF/SKV-skytterne ville på nuværende tidspunkt ikke optages som støtte- eller ordinære medlemmer i OJSF. Derfor var det nødvendigt at genetablere en bestyrelse i h.h.v. OJF og FFF, og køre disse to foreninger videre indtil anden løsningsmodel kan findes.

Arne forespurgte de tilstedeværende tidligere bestyrelsesmedlemmer i OJF om de ville genindtræde på deres tidligere bestyrelsesposter indtil ordinær generalforsamling, hvilket de accepterede. Den tidligere formand for OJF indtrådte ikke pga. helbredsmæssige årsager og derfor blev det aftalt, at Arne varetager formands opgaver frem til generalforsamlingen den 22/2/2023. Arne vil derfor være fungerende formand frem til der bliver valgt en ny formand på OJF’s generalforsamling.

Efter mødet havde Casper og Arne en samtale, hvor det blev aftalt at holde et møde den 12/1/2023 på OSC for at se, om der kunne blive enige om en konstellation for videreførelse af OSC. Det forslag, der måtte komme ud af dette, vil komme som indkommen forslag på generalforsamlingen den 22/2 2023 i OJF og vil blive offentliggjort på OJF’s hjemmesiden. Tilsvarende skal det også godkendes i FFF regi.

Referent Arne Larsen, den 9/1-2023.

 

ODENSE JAGTFORENING NEDLÆGGES IKKE

Mødereferat fra OJSF møde 6/12 på OSC

Mødeleder:Bent Winther

Referent: Arne Larsen

Henrik indleder og fortæller om indholdet og forløbet af udsendte SMS (som er sendt til alle på SMS listen) og mails samt DJF underkendelse af sammenlægningsvedtægterne samt at flere havde den opfattelse at sammenlægningen var en forudsætning af at DJF godkendte de nye vedtægter.

Henrik opfordrede til at vi skulle finde en løsning så OJF og dens medlemmer ikke blev smidt ud af DJF.

Lars F. - Problematikken er at SKV skytter ikke vil være medlem af DJF og DJF ikke vil acceptere ”Bmedlemmer” der ikke er fuldgyldige medlemmer af DJF.

Brian forklarede hvad der stod i vedtægterne om nedlæggelse/sammenlægning og manglende referater fra tidligere møder.

Derudover en del diskussion på tværs om nedlægning

Arne foreslog at vi a.h.t. tidshorisonten med udsendelse af regninger for årskontingent, midlertidig bliver nødt til at gå tilbage til eksisterende OJF- og FFF-organisation. Så må vi i det nye år finde en godkendt løsning på en sammenlægning.

Brian foreslog en midlertidig bestyrelse for OJF evt. med flere fra den gl. bestyrelse. Skydecentret kunne køre videre med den nyvalgte bestyrelse, hvilket Lars ikke mente var noget problem og de skulle nok sørge for at SKV-skytterne ikke kom i klemme med manglende tilhørsforhold.

Bent henstiller til at nuværende bestyrelse er med i det videre forløb.

Arne foreslog genetablering af OJF-bestyrelse ved en ekstraordinær generalforsamling, hvoraf Henrik, John, Kaj og undertegnede + Brian indvilligede i at genindtræde, hvilket blev vedtaget.

Arne sørger for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 4/1-2023 kl. 19 på OSC, hvor medlemmerne kan vælge en midlertidig bestyrelse for OJF, som så sidder til ordinær generalforsamling som jf. §7 i vedtægterne skal afholdes i februar.

Til orientering har OJF ca. kr. 130000,- i kassen, som Kaj stadig bestyrer.

Den 8/12-2022,

Referent Arne Larsen

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling Odense Jagtforening 16. juli 2021

Formand Michael Henriksen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling (GF), hvor formål er at stemme om sammenlægningen med Fyns Flygtskydnings Forening (FFF) og Odense Skydecenter.

11 medlemmer var fremmødt. 

  1. 1. Arne Larsen blev valgt som dirigent 
  1. 2. Susanne Larsen referent 
  1. 3. Kaj blev valgt som stemmetæller 
  1. 4. Forslaget om sammenlægning med FFF blev enstemmigt vedtaget. Brændekilde Bellinge, Elmelund/Ravnebjerg tilbydes medlemskab ag den nye sammenlagte forening. Ønsker de ikke medlemskab tilbagebetales deres indskud. Foreningens nye navn er: Odense jagt og skytteforening.

Forslag til de nye vedtægter, kan ses på hjemmesiden og udvalget modtager gerne kommentarer pr. mail. Udvalget som tilretter vedtægterne består af Michael, Jess og Benny. Når de er gennemarbejdet tilsendes de bestyrelsen og vedtages på den stiftende GF.

  •  Der fremkom forslag om, at tilsende indbydelse til GF på sms og mail i stedet for pr. post. 
  •  Spørgsmål fra medlem om, hvad sammenlægningen vil indebære, - mister vi noget?

Michael: Både jægere og skytter vil få fordel af sammenlægningen. Èn stor forening vil bl.a. have lettere ved at søge offentlige midler i stedet for 3 foreninger.

Referat 20. juli 2021 

Susanne Larsen

 

Referat Generalforsamling Odense Jagtforening 18.06.2021

På Odense skydecenteret Kærby Mose

1. Valg af dirigent: Arne Larsen / referant: Thomas Hemmingsen

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

· September-: Jagthornsblæsning undervisning på S I K O Idrættens Hus/Bolbro Skole

(Henning Vest Pedersen).

· 10/5, 26/9: Havde vi vores riffel arrangementer i Lejbølle.

Klubmesterskabet blev vundet af John Hansen.

· Foreningen havde tilmeldt 3 hold i holdskydning fyn-tourneringen med, men blev aflyst.

· 13/2 Flugtskydningsevent på Odense Skydecenter med 14 deltagere og efterfølgende smørebrød.

· 8/8: Skydekursus med 12 Deltagere. Der blev solgt 6 jagtkort til oldermandsgyden.

· Jagt på stige ø, hvor der var fire jagtdage.

· Skydepramme: Står nu ved flyvesandet efterskole.

· Elmer-fjot skydning fortsætter igen i år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Kaj Rasmussen. (Fuldt regnskab på særskilt bilag)

- Årets underskud: -707,-

- Aktiver: 199.183,-

- Passiver: 199.889,-

-707,-

Formue 01/01. 2020: 199.183,-

Godkendt.

4. Indkomne forslag. Sammenlægning af Odense jagtforening og fff.

Enstemmigt vedtaget.

5. Godkendelse af det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Uændret 150 kr. Godkendt.

6. Valg af formand. Michael Henriksen modtager genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Thomas Jørgensen. Thomas Hemmingsen. Benny Bech-Iwang. Bo Løser Smith. . Alle modtager genvalg.

8. Valg af suppleanter. Et år. Bestyrelsen indstiller: John Sørensen.

9. Generalforsamlingen vælger et antal delegerede til delegeretmødet i Odense Skydecenter, Kærby, Mose, svarende til det antal pladser foreningen er berettiget til.

Bestyrelsen indstiller: Arne Larsen. Michael Henriksen. Claus Holm Hansen. Svend Nielsen. Bo Løser. Benny Bech-iwang. John Bartels.

10. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Bestyrelsen indstiller: Kim Pedersen. Mogens Andersen. RevisorSuppleant: Mehdi Amir Khosravi. Kim Delmar

11. Eventuelt.

Formanden slutter af, og giver en øl.

Underskrevet Formand

Michael Henriksen.

-------------------------------

Underskrevet Dirigent

Arne Larsen.

-------------------------------

 

Referat Generalforsamling Odense Jagtforening 21.02.2020

På Odense skydecenteret Kærby Mose

1. Valg af dirigent: Claus Holm / referant: Thomas Hemmingsen

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

· 11/9: Jagthornsblæsning undervisning på Rosengårdskolen
   (Henning Vest Pedersen)

· 23/3, 12/5, 28/9: Havde vi vores riffel arrangementer i Lejbølle.
   Klubmesterskabet blev vundet af John Hansen.

· Riffelskydning på Skallebølle Skydecenter er et nyt tiltag.
  Riffelprøve Aspiranter Ved tilmelding 1. Torsdag i Maj, Juni, Juli og August måned, eller efter aftale ved Henrik Grønlykke.

· Foreningen har deltaget i holdskydning fyn-turneringen med 3 hold. DJF Kvalifikationsskydning Jagtskydning: Veteranholdet vand guld Sporting:            Andreas Jensen Nr.1 47/50 Lasse Hemmer Nr.2 46/50 Hold: Lasse Hemmer, Torben Nielsen, Andreas Jensen Nr. 1 132/150

· 10/8: Skydekursus med 25 deltager.
   Der blev solgt 12 jagtkort til oldermandsgyden.

· 2/11: Harejagt ved Højer jagtforening med 3 - 4 medlemmer. Der blev nedlagt 44 harer, 2 gæs, 1 ræv og 1 krikand.

· Jagt på stige ø, hvor der er fire jagtdage.

· Odense jægerråd har fået en ny formand, Bert Jessen.

· Skydepramme: Står nu ved flyvesandet efterskole.

· Elmer-fjot skydning fortsætter igen i år.

· Haglskyde kursus: For haglskydeprøve / frivillige haglskydeprøve ved Arne Larsen,
  Carsten Bryld, Thomas Bryld og Mehdi Amir Khosravi.

· Foreningen har uddannet tre flugtskydningsinstruktør sidste år. Carsten Bryld, Thomas
  Bryld og Tonni Andreasen.

· 15/2: Flugtskydningsevent på Odense Skydecenter med 22 deltagere og efterfølgende fasansuppe.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Kaj Rasmussen. (Fuldt regnskab på særskilt bilag)
- Årets udgifter: -20.496,-
- Aktiver: 203.889,-
- Passiver: 224.386,-
-20.496,-
Formue 31/12. 2019: 203.889,-

4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.

5. Godkendelse af det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Uændret 150 kr. Godkendt.

6. Valg af formand. Michael Henriksen Blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kaj Rasmussen. Gunnar Andersen. Henrik Grønlykke. Arne Larsen. Blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter. Et år. Blev valgt: John Sørensen. Henning Pedersen.

9. Generalforsamlingen vælger et antal delegerede til delegeretmødet i Odense Skydecenter, Kærby, Mose, svarende til det antal pladser foreningen er berettiget til.
Bestyrelsen indstiller: Gunnar Andersen. Michael Henriksen. Claus Holm Hansen. Svend Nielsen. Bo Løser. Benny Bech-iwang. John Bartels.

2 mere har meldt sig, så der stemmes om det: Carsten Bryld og Arne Larsen. 7 skal vælges.
  Følgende blev valgt: Gunnar Andersen. Michael Henriksen. Claus Holm Hansen. Svend Nielsen. Bo Løser. John Bartels. Arne Larsen.

10. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Blev genvalgt: Kim Pedersen. Mogens Andersen.
  RevisorSuppleant: Blev genvalgt Mehdi Amir Khosravi.

11. Eventuelt.
  Der blev stillet spørgsmål på pentionisthold i flugtskydning. Og der var ikke tilmeldning nok, var svaret. Arne meddeler at de kan komme om fredagen    evt. Der blev sagt at pentionistholdet er under jægerrådet.

Oldermandsgyden sagde Mogens at det var fordi det var søndag der ikke var så mange i år.

Formanden slutter af, og giver en øl.

 

 

 

Beretninger

-Læs mere her

Links til sider

Leje af jagtpramme.

-Læs mere her.

Odense Jagtforening i pressen

Copyright © 2017. Odense Jagtforening