Velkommen til OJF

Tornoe Odense Fjord

 

Odense Jagtforening byder alle jægere velkommen i et fælleskab omkring jagt, skydning og uddannelse. Vi tilbyder mange forskelliege aktiviteter som du kan læse meget ere om på disse sider. Syntes du der mangler noget, skal du være velkommen til at kontakte os, så ser vi om vi kan opfylde dit ønske. 

Brænder du for jagt og jagtens sag? I så fald er du mere end velkommen til at træde ind i de aktives rækker. Vi har hårdt brug for ildsjæle af alle slags.

CVR OG KONTO

CVR
35173420

BANK
REG: 0828

KONTO:
0000750972

MobilePay

22347

Vedtægter for Odense Jagt og Skytteforenig

1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Odense Jagt- og skytteforening

1.2. Foreningens hjemsted er Odense kommune.

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund og Dansk skytteunion
2.1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte Union, og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2. Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte Union hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3. Formål og opgaver

3.1. Foreningens formål er:
o At samle alle jægere og flugtskytter inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Danmark Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund § 2.
o At efter- og videreuddannelse medlemmer inden for områderne natur, jagt og skydediscipliner
o At dyrke skydning som sport samt på anden måde at virke for skydesportens fremme.
o At afholde trænings- og konkurrenceskydninger
o At støtte konkurrenceskytte i indenlandske såvel som internationale skydninger.
o At virke for skydningens udbredelse og trivsel som idræt for børn, unge og voksne
o At virke alment folkeoplysende i forhold til det omgivende samfund via deltagelse i messer, dyrskuer, byfester m.v. samt egne arrangementer så som vildt smagning, naturvejledning og kurser m.m.
o At arbejde for at skabe billig adgang til jagt på private og offentlige arealer, såvel som enkeltstående jagter i ind og udland
o At skabe social sammenhængskraft foreningens medlemmer imellem ved f.eks. klubaftner, madlavning, fællesspisning, foredrag. Herunder særligt rettet imod ung- og nyjægere samt pensionerede medlemmer.

4. Optagelse

4.1. Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, i henhold til Danmarks Jægerforbunds vedtægter. Dvs. at medlemmer med jagttegn kan optages som ordinære medlemmer, incl. Medlemskab at Danmarks Jægerforbund. Er man allerede medlem af en anden jagtforening under Danmarks Jægerforbund kan man optages som ekstraordinært medlem med samme rettigheder dog eksklusiv eventulle rabatter på skydebanen. Et ekstraordinært medlemskab med denne ret kan opnås mod ekstra kontingent.

4.2. Personer som ikke er jagttegnsberettigede men som kan dokumentere at de har en gyldig SKV kan optages som støttemedlem
4.3. Medlemmerne er forpligtet til at forholde sig loyalt over for foreningens formål og virke, herunder underlægge sig bestyrelsens instruktionsbeføjelse i forbindelse med deltagelse i de af foreningen arrangerede jagter, skydninger og øvrige arrangementer.

4.4. Alle medlemmer bliver tillige automatisk medlemmer af Dansk Skytteunion og af Danmarks jægerforbund. For SKV medlemmer gælder at de alene opnår støttemedlemsskab af Danmarks Jægerforbund.

5. Ophør af medlemsskab

5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet i væsentlig grad har optrådt foreningens vedtægter eller handlet til skade for foreningen. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

5.4. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

5.5. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.6. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6. Kontingent og hæftelse

6.1. Medlemmerne betaler et, af bestyrelsen, fastsat årligt kontingent, som godkendes på den ordinære generalforsamling.
6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7. Ordinær generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske med mindst 2 ugers vars og
skal skrives i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmesider samt på foreningens egen hjemmeside.

7.4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
7.4.1. Valg af dirigent.
7.4.2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
7.4.3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
7.4.4. Indkomne forslag.
7.4.5. Godkendelse af det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
7.4.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.4.7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7.4.8. Generalforsamlingen vælger et antal delegerede til delegeretmødet i Odense Skydecenter, Kærby, Mose, svarende til det antal pladser foreningen er berettiget til.

7.4.10. Valg af en revisorer og en revisorsuppleanter
7.4.11. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

8.2. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmesider samt på foreningens egen hjemmeside. med mindst 1 uges varsel.

9. Afstemninger
9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2. Hvert medlem har én stemme.
9.3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

10. Bestyrelsen
10.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen og repræsenterer foreningen i alle forhold.
10.2. Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 og højst 13 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes at være et lige antal + formand
10.3. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4. Formand vælges blandt of af bestyrelsen.
10.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, kasserer og en sekretær.
10.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 3 af 7, 4 af 9) medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

10.10. Der føres forhandlingsprotokol.

11 Våbenpåtegning
11.1 Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.
11.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;
1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.
2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.
11.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.
11.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.
11.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.
11.6 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.
11. 7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

12. Tegningsret

12.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
12.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
12.3. Formue og regnskabsår:
12.4. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.5. Regnskabsåret er kalenderåret.

13. Revision

13.1. Revisoren, der vælges for 1. årig periode af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2. Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14. Optagelse af andre Jagt og /eller skyttefoeninger
14.1. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen optager andre jagtforeninger eller skytteforeninger under Danmarks Jægerforbunde hhv Dansk Skytte union, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15. Opløsning

15.1. Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2. Ved en forenings ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – kan foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til jagtligt, idrætslige og/eller naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

15.3. Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf. 16. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

16. Ikrafttræden

16.1. Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2016 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.
Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen. Den _ _ / _ _ 20_ _

 

Beretninger

-Læs mere her

Links til sider

Leje af jagtpramme.

-Læs mere her.

Odense Jagtforening i pressen

Facebook

 

Copyright © 2017. Odense Jagtforening